BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1219/TCT-TNCN
V/v chính sách ưu đãi giảm thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại khu kinh tế Dung Quất

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 54/CT-TNCN ngày 9/1/2007 của Cục thuếtỉnh Quảng Ngãi về chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân làmviệc tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, mục II Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tếDung Quất quy định "Người lao động (kể cả người Việt Nam và người nướcngoài) làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất được giảm 50% số thuế thu nhập phảinộp đối với người có thu nhập cao"; theo điểm 1 Giấy chứng nhận ưu đãi đầutư số 13/UĐĐT ngày 15/2/2006 của Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất cấpcho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đã xác định địa giới của Nhà máy lọc dầu DungQuất đặt tại Khu kinh tế Dung Quất (thuộc địa bàn hai xã Bình Trị và BìnhThuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và tại điểm 2 Giấy chứng nhận ưu đãiđầu tư nói trên đã thông báo một số ưu đãi mà dự án đầu tư xây dựng Nhà máyđược hưởng, trong đó về thuế TNCN có ghi: "giảm 50% số thuế thu nhập phảinộp đối với người có thu nhập cao (kể cả người Việt Nam và người nướcngoài)".

Như vậy, cá nhân thuộc Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầuDung Quất làm việc trực tiếp tại Khu kinh tế Dung Quất (thuộc địa bàn hai xãBình Trị và Bình Thuận) được giảm 50% thuế TNCN phải nộp. Đối với cá nhân thuộcBan quản lý dự án làm việc ngoài hai địa bàn trên (làm việc tại trụ sở vănphòng Ban quản lý dự án đóng tại TP. Quảng Ngãi tức trong nội địa Việt Nam)phải kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn đơn vị thực hiệnnghĩa vụ thuế theo nội dung trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải