BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12197 TC/TCT
V/v thời hạn nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy

Trả lời công văn số 08/10/TCKT ngày 07/10/2002 của Công ty xuất nhập khẩu tàu thủy về việc xin chậm nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu của Công ty để cung cấp cho Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng và Nhà máy đóng tàu Hạ Long sử dụng vào đóng mới tàu 11.500T-12.000T, Bộ Tài chính có y như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính; Quyết định số 87CNT/QĐ/KD-ĐN ngày 15/12/2001 của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam cho phép Công ty thực hiện nhập khẩu vật tư, thiết bị để đóng mới tàu chở hàng 11.500T-12.000T và Công văn số 286TMĐT ngày 24/07/2002 của Bộ Thương mại phê duyệt cho Công ty được nhập khẩu vật tư, thiết bị để đóng tàu 11.500T/12.000 DWT;

Để giảm bớt khó khăn và tạo thuận lợi để dự án trọng điểm theo Quyết định số 117/2000/QĐ-TTG ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ triển khai có hiệu quả, Bộ Tài chính đồng ý: Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với các lô hàng máy móc, thiết bị, vạt tư, nguyên liệu do Công ty xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy nhập khẩu để cung cấp cho Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng và Nhà máy đóng tàu Hạ Long đóng mới tàu 11.500T-12.000T là: 9 (chín) tháng, kể từ ngày đơn vị nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. Thủ tục hồ sơ ngoài bộ hồ sơ chứng từ nhập khẩu theo quy định đối với lô hàng nhập khẩu, Công ty phải có thêm các giấy tờ sau:

- Quyết định của Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam cho phép Công ty thực hiện nhập khẩu vật tư, thiết bị để đóng mới tàu chở hàng 11.500T-12.000T

- Văn bản của Bộ Thương mại phê duyệt cho Công ty được nhập khẩu vật tư, thiết bị để đóng mới tàu 11.500T-12.000T;

Trường hợp Công ty xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy và Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Nhà máy đóng tàu Hạ Long sử dụng sai mục đích đã quy định thì sẽ không được áp dụng thời hạn nộp thuế GTGT nêu trên và sẽ bị xử lý vi phạm về thuế theo pháp luật hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến nêu trên để Công ty xuất nhập khẩu vật tư tàu thủy được biết và thực hiện./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung