BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1223/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướngmắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày7/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình, Bộ Tài chính hướng dẫn công tác thanh toán cho các dự án đầu tư xâydựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặcđang thực hiện như sau:

1. Về tài liệu cơ sở:

- Đối với các dự án thực hiện quảnlý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (gồm cảcác dự án được duyệt trước thời điểm Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lựcnhưng được người quyết định đầu tư có văn bản cho phép thực hiện quản lý chiphí xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ) tài liệu cơ sở theo quyđịnh tại Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính.

- Đối với các dự án thực hiện quảnlý chi phí theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ: ngoài tài liệu cơ sở quy định tạiThông tư số 130/2007/TT-BTC có thêm tổng dự toán và Quyết định phê duyệt tổng dựtoán.

2. Về nguyên tắc kiểm soát,thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán:

- Quan hệ thanh toán giữa chủ đầutư và nhà thầu thông qua hợp đồng; việc thực hiện cơ chế tạm ứng vốn, thanhtoán vốn theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 hay theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày13/6/2007 của Chính phủ được thực hiện theo quy định và được thể hiện cụ thểtrong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

- Về quan hệ thanh hệ thanh toán giữachủ đầu tư với Kho bạc nhà nước:

+ Đối với các dự án thực hiện quảnlý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ:

Nguyên tắc, nội dung kiểm soátthanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán: thực hiện theo quy định của Thông tưsố 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính.

+ Đối với các dự án (bao gồm cả nhữnggói thầu, những hợp đồng mới triển khai thực hiện sau NĐ 99/2007/NĐ-CP có hiệulực) nếu thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ:Nguyên tắc, nội dung kiểm soát thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán thựchiện theo quy định của Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007. Mức tạm ứng,thu hồi tạm ứng do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thểtrong hợp đồng.

Quá trình thực hiện nếu có phátsinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tàichính để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kho bạc nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công nghiệp