BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 123/BXD-KSTK
V/v: Trả lời C.ty Daewon - Hoàn Cầu về việc điều chỉnh thiết kế công trình

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty liên doanh TNHH Pháttriển nhà Daewon - Hoàn Cầu.

Công ty liêndoanh TNHH Phát triển nhà Daewon - Hoàn Cầu có văn bản số 0207/DS /Daewon ngày21/11/2007 xin ý kiến Bộ Xây dựng về một số điều chỉnh trong thiết kế cao ốccăn hộ Daewon - Hoàn Cầu tại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP Hồ ChíMinh, do Công ty là chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Cao ốc căn hộ Daewon - Hoàn Cầutại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, là công trình có vốnđầu tư trực tiếp của nước ngoài trước đây đã được thẩm định thiết kế kỹ thuậttại Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 27/4/2006của Bộ trưởng BộXây dựng. Công trình có quy mô 18 tầng, phía dưới là 02 tầng hầm làm nơibố trí chỗ đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật. Kết cấu chịu lực chính của côngtrình là hệ cột vách, sàn kết hợp với các lõi cứng bê tông cốt thép đổ tại chỗ;móng cọc khoan nhồi…

Theo giải trìnhcủa chủ đầu tư tại văn bản số 0207/DS/Daewon ngày 21/11/2007, để đáp ứngtốt hơn yêu cầu sử dụng công trình, chủ đầu tư đề nghị một sốđiềuchỉnhtrong thiết kế như: điều chỉnh kích thướchồ bơi; chuyển vị trí bể nước cứu hoả từ tầng hầm 1 xuống tầng hầm 2; tăngchiều cao tầng trệt từ 4m lên 4,6m để xe cứu hoả lưu thông qua tầng trệt; bốtrí thêm phòng dịch vụ và cửa hàng tại tầng 2; điều chỉnh diện tích căn hộ tạitầng 18; bổ sung tường trang trí cao 3,2m trên sân thượng…

Do việc điềuchỉnh như giải trình trên của chủ đầu tư không làm thayđổi giải pháp thiết kế đã đượcthẩm định tạiQuyết định số 707/QĐ-BXD ngày 27/4/2006của Bộ trưởng Bộ Xâydựng, không trái với nội dung quy hoạch kiến trúc đã được Sở Quy hoạch Kiến trúcTP HCM thống nhất tại văn bản số 3532/QHKT-ĐB1 ngày 23/11/2004, nên căn cứ Điều 17 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày16/12/2004 của Chính phủ thì việc điều chỉnh do chủ đầu tư quyết định. Riêngviệc bổ sung tường trang trí cao 3,2m trên sân thượng làm tăng chiều cao côngtrình, chủ đầu tư cần đề nghịSở Quy hoạch Kiến trúc TP HCMchấp thuận trước khi thực hiện.Chủ đầu tư cótrách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh theo đúng quyđịnh, đảm bảo an toàn công trình.

Ngoài nội dungtrên, những nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày27/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./.

Nơi nhận :
- Như trên
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c)
- Sở XD TP HCM
- Sở QHKT TP HCM
- Lưu: VP, KSTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ XD
Hoàng Vĩnh Thắng