BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 123/LĐTBXH-TL
V/v: xác định tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2600/LĐTBXH-LĐTC ngày 25/12/2006 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Hiện nay, do Nhà nước chưa ban hành tiêu chuẩn xếp hạng đối với loại hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động công tích thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống giao thông cầu đường bộ. Vì vậy, tạm thời các doanh nghiệp này có thể vận dụng các tiêu chuẩn đã được ban hành tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước để thực hiện việc xếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp.

Đối với trường hợp công ty quản lý cầu đường bộ 1 Quảng Ninh, qua xem xét số liệu báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính của công ty thì công ty có thể vận dụng tiêu chuẩn "xây lắp (xây dựng cơ bản)" ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để thực hiện việc xếp hạng. Khi thực hiện việc xếp hạng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thể xem xét, tính toán thêm những kết quả từ việc thực hiện các nhiệm vụ công ích để xếp hạng cho công ty quản lý cầu đường bộ 1 Quảng Ninh.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân