BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1245/LĐTBXH-TL
V/v :Xếp lương đối với người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh Cần Thơ

Trả lời công văn số 194/SLĐTBXH-LĐVL ngày 26/3/2007 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cần Thơ về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ thì công ty nhà nước áp dụng các thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành làm căn cứ xếp lương, nâng bậc lương, ngạch lương đối với người lao động. Đối với công ty cổ phần (kể cả công ty cổ phần có trên 50% vốn nhà nước) được quyền xây dựng thang lương, bảng lương làm căn cứ xếp lương, nâng bậc lương cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc áp dụng thang lương, bảng lương do Chính phủ ban hành đối với công ty nhà nước.

Đối với những người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, làm việc theo chế độ chuyên trách và do công ty cổ phần trả lương nếu công ty áp dụng thang lương, bảng lương của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên thì thời gian và điều kiện nâng bậc lương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Trường hợp công ty tự xây dựng thang lương, bảng lương thì việc nâng lương thực hiện theo Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH nêu trên và quy chế nâng bậc của công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cần Thơ được biết./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân