BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
*******

Số: 126/BXD-KSTK
V/v: Khảo sát địa chất công trình theo Thông tư 06/2006/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần Nước và Môi trườngViệt Nam

Bộ Xây dựng nhận công văn số 529/CV-VIWASE-KSXD ngày15/11/2007 của Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam hỏi về việc bố trícác điểm thăm dò trong khảo sát địa kỹ thuật phục vụ bước thiết kế kỹ thuậtcông trình kênh, cống thoát nước thải thuộc Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môitrường thành phố Hà Nội-Dự án II. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Theo hướng dẫn tại tiết b Khoản 2.3.3 Thông tư số06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng về khảo sát Địa kỹ thuật phục vụlựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình: “đối với các công trìnhxây dựng theo tuyến các điểm thăm dò được bố trí dọc theo tim tuyến và trên mặtcắt ngang với mật độ dày hơn bước khảo sát trước…”và theo Quy định tạiĐiều 7 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chấtlượng công trình xây dựng: trước khi thực hiện công việc khảo sát, nhà thầukhảo sát phải lập phương án kỹ thuật khảo sát trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát dochủ đầu tư giao và tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát để chủ đầu tư phê duyệt.

Khi lập phương án kỹ thuật khảo sát đối với các công trìnhxây dựng theo tuyến, nhà thầu khảo sát có thể áp dụng những tiêu chuẩn hiệnhành như: 14 TCN 115-2000 về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong cácgiai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi; 22 TCN263-2000 về khảo sátthiết kế đường ô tô, trong đó quy định khi khảo sát cho bước thiết kế kỹ thuậtxây dựng công trình, khoảng cách giữa các điểm thăm dò (hố khoan, xuyên, cắt …)dao động từ 150-500m tuỳ theo mức độ phức tạp của điều kiện địa hình, địa chấtcông trình. Việc bố trí các điểm thăm dò dọc theo tim tuyến nhưng khôngnhất thiết phải nằm trên tim tuyến, khi chỉnh lý kết quả khảo sát, nhàthầu khảo sát có thể nội suy số liệu giữa các điểm thăm dò.

Trong trường hợp khảo sát địa kỹ thuật phục vụ bước thiết kếkỹ thuật công trình kênh, cống thoát nước nhỏ như đã nêu trong công văn (rộng3-6m), nhà thầu khảo sát căn cứ vào mức độ phức tạp của điều kiện địa chất côngtrình, điều kiện địa hình tại khu vực khảo sát để bố trí các điểm thăm dò saocho có thể phản ánh được điều kiện địa chất công trình chung của toàn tuyến. Cóthể bố trí các điểm thăm dò ngoài hai bên mép cống với khoảng cách thích hợp đểcó thể lập được mặt cắt địa chất dọc tuyến.

Tuy nhiên, cần lưu ý nếu phát hiện điều kiện địa chất côngtrình quá phức tạp, nhà thầu thiết kế hoặc nhà thầu khảo sát có thể kiến nghịchủ đầu tư cho thực hiện khảo sát bổ sung ngay trong bước khảo sát này hoặctrong bước khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công.

Căn cứ vào ý kiến trên, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu,quyết định áp dụng./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Nguyễn Văn Liên (B/c)
- Lưu: VP, KSTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KSTK XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Gia Chính