BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 126/BXD-TCCB
V/v: Thông báo việc kiểm tra tiếng Hàn Quốc cho học sinh năm 2008.

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2008

Kính gửi: Các trường cao đẳng và cao đẳngnghề thuộc Bộ.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1142/BLĐTHXH-QLLĐNN ngày07/4/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo việc kiểm tratiếng Hàn Quốc cho học sinh các trường theo thoả thuận về Hợp tác lao động giữaViệt Nam và Hàn Quốc ký ngày 24/7/2006. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao về tổchức giảng dạy tiếng Hàn tại các trường, Bộ Xây dựng thông báo việc kiểm tratiếng Hàn Quốc cho học sinh các trường năm 2008, cụ thể như sau:

1- Về đối tượng dự thi, lệ phí kiểm tra, thời gian và địađiểm kiểm tra và các vấn đề có liên quan khác, thực hiện theo hướng dẫn của BộLao động Thương binh và Xã hội tại công văn số 1142/BLĐTBXH-QLLĐNN ngày07/4/2008 và Công văn số 292/TTLĐNN-NV ngày 10/4/2008 của Trung tâm lao độngngoài nước - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được gửi kèm theo;

2- Về số lượng học sinh của các trường được tham dự kiểmtra, cụ thể như sau:

- Trường CĐXD Công trình đô thị: 80 học sinh;

- Trường Cao đẳng nghề CGCKXD số 1: 70 học sinh;

- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định: 75 học sinh;

- Trường Cao đẳng Xây dựng số 1: 65 học sinh;

- Trường Cao đẳng Xây dựng số 3: 60 học sinh;

Tổng số: 350 học sinh.

Yêu cầu các trường khẩn trương triển khai, thực hiện theocác nội dung nói trên và đảm bảo công khai, minh bạch trong việc lựa chọn nhữngngười đủ điều kiện tham gia kiểm tra tiếng Hàn Quốc, không để xảy ra hiện tượngtiêu cực. Mọi thông tin cần thiết khác đề nghị các trường liên hệ với Cục Quảnlý lao động ngoài nước (điện thoại: 04 7346246) hoặc Trung tâm lao động ngoàinước (điện thoại: 04 7346748 hoặc 04 7346751) và Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cánbộ) số điện thoại (04) 9760271 xin 140./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Văn Liên ( để b/c);
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- TT Lao động ngoài nước- Bộ LĐTBXH;
- Lưu VP, TCCB, T(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Uông Đình Chất