CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1276/CP-CN
V/v cơ chế tài chính dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông Tây

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 2226/UB-ĐT ngày 22 tháng 4 năm 2004); ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 3712 TC/TCĐN ngày 26 tháng 3 năm 2004 và số 4890 TC/TCĐN ngày 11 tháng 5 năm 2004) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5127 BKH/KTĐN ngày 16 tháng 8 năm 2004) về cơ chế tài chính đối với vốn vay JBIC để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đại lộ Đông – Tây thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng cơ sở hạ tầng các khu tái định cư, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng chơ chế ngân sách Trung ương vay vốn JBIC cấp phát cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện các hạng mục (được sử dụng vốn vay JBIC) của dự án xây dựng đại lộ Đông - Tây.

2. Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

- Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính (tại văn bản số 3712 TC/TCĐN ngày 26 tháng 3 năm 2003) về việc thu phí bán nhà và đất nền các khu tái định cư và việc sử dụng và quản lý nguồn thu phí hầm Thủ Thiêm.

- Chỉ đạo sử dụng nguồn vốn vay JIBIC để triển khai dự án đạt hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng