CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1277/CP-QHQT
V/v nhập xe ô tô cho Quỹ CEG do CP Ôxtrâylia viện trợ KHL

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5452 BKH/KTĐN ngày 26 tháng 8 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhập khẩu miễn thuế 01 xe ô tô Nissan X- trail hai cầu 05 chỗ ngồi để phục vụ cho các hoạt động của Quỹ Xây dựng năng lực quản lý quốc gia hiệu quả (CEG) do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tiếp nhận và sử dụng chiếc xe nói trên theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng