BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 1279/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với hàng XK phải NK trở lại

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Thành Phố Đà Nẵng

Cục Hải quan TP.Đà Nẵng có công văn số 1521/HQĐNg-NV ngày 25/12/2006 phản ánh vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Theo qui định tại điểm 7.1, khoản 7, mục 1, phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, thì đối với hàng hóa xuất khẩu, nhưng vì lý do nào đó phải nhập khẩu trở lại Việt Nam điều kiện để được xét hoàn thuế và không phải nộp thuế nhập khẩu là “hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa đó.”

Tuy nhiên, trong thực tế như Cục Hải quan TP.Đà Nẵng báo cáo thì có trường hợp hàng nhập khẩu trở lại về cảng/cửa khẩu khác với nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đó.

Để tháo gỡ vướng mắc này, sau khi Tổng Cục Hải quan báo cáo và có ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các lô hàng đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó phải nhập khẩu trở lại Việt Nam và cửa khẩu nhập hàng khác với Chi cục Hải quan đã làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đó thì áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đó để làm tiếp thủ tục hải quan.

Thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo qui định hiện hành.

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Đà Nẵng căn cứ hướng dẫn tại công văn này và công văn số 2522/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2003 để thực hiện.

Công văn này thay thế công văn số 1246/TCHQ-GSQL ngày 27/02/2007.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Vụ KTTT;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Hạnh Thu