BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1281/BTC-QLCS
V/v thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại điểm 4 công văn số 73/TTg-CN ngày 15/01/2008 vềtình hình thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vựccông sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơquan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các đoàn thể (gọi chung là các Bộ,ngành); các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh thành lập căn cứ vào Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủtướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và cácvăn bản hướng dẫn hiện hành lập phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đấtcủa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn từng tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) sau khi có ý kiếnthống nhất của UBND cấp tỉnh (nơi có nhà đất) trước ngày 30/6/2008 để tổng hợpbáo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các Bộ, ngành mới chiatách, sáp nhập theo Nghị quyết của Quốc hội, đề nghị có văn bản chỉ đạo các cơquan, đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý lại nhà đấtthuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ; gửi phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của cáccơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản)trước ngày 01/3/2008.

Đối với các Bộ, ngành, các Tập đoànkinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đóngtrên địa bàn thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạmvi quản lý khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý lại nhà đất thuộc sở hữunhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ; lập và gửi phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các cơquan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo như Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày26/10/2007 của UBND thành phố Hà Nội.

Quá thời hạn trên, các cơ quan, đơnvị đó sẽ không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư,cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc; Bộ Tài chính sẽ đề nghị UBND các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng không cấp Giấy phép xâydựng, cải tạo, sửa chữa nhà, công trình của cơ quan, đơn vị đó; Kho bạc Nhà nướcđược phép tạm ngừng cấp kinh phí cải tạo, sửa chữa nâng cấp tài sản này; đồngthời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướngChính phủ;

2. Đối với những Bộ, ngành, TậpĐoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã có báo cáo tổng thể, hiện đang xử lýtheo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg :

Đề nghị có kế hoạch kiểm tra gửi vềBộ Tài chính trước 30/3/2008, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, TậpĐoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước và các cơ quan chức năng của UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu đến hết năm 2008 hoàn thành việc kiểmtra thực tế hiện trạng sử dụng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các cơ sở nhàđất đã kê khai báo cáo và đề xuất phương án xử lý.

3. Đối với những Bộ, ngành, TậpĐoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phươngán sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất:

- Kiểm tra, đôn đốc việc triển khaithực hiện quyết định phê duyệt phương án xử lý của cấp có thẩm quyền, đặc biệtđối với các trường hợp sử dụng sai mục đích như cho thuê, cho mượn, bố trí làmnhà ở, … và đẩy nhanh tiến độ bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyểnmục đích sử dụng đất đối với các cơ sở đã có quyết định của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền. Tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trướcngày 30/6/2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Tài chính, UBND các tỉnh,thành phố quyết định thu hồi theo phân cấp hoặc trình Thủ tướng Chính phủ thu hồiđối với cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng quy định (bỏ trống, cho mượn, bố trísử dụng làm nhà ở cho cán bộ, công chức …).

Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ,cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan trung ương của các đoàn thể;các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết địnhthành lập được biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Kho bạc nhà nước các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn