BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1288/TCT-PCCS
V/v: Bán xe máy không xuất hóa đơn

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 190/CT-TTr ngày 15/3/2007 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông về việc bán xe máy không xuất hóa đơn, không kê khai, nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a, điểm 2, mục IV, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định:"Bán hàng hóa không lập hóa đơn và không kê khai, nộp thuế đầy đủ".

Trường hợp qua đối chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa tồn kho và sổ sách kế toán phát hiện cơ sở kinh doanh đã bán một số xe máy nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, nộp thuế và tại thời điểm kiểm tra đã hết thời hạn được kê khai điều chỉnh quyết toán thuế thì Cục thuế phải thực hiện truy thu thuế GTGT, thuế TNDN và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trốn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương