BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1292 TCHQ/GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với quà biếu tặng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Viện Công nghệ Sinh học Việt Nam

Trả lời công văn số 118/VCNSH ngày 19 tháng 03 năm 2004 của Viện Công nghệ Sinh học về thủ tục hải quan đối với quà biếu tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 34 - Luật Hải quan quy định đối với quà biếu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng nhập khẩu để xem xét, giải quyết thủ tục theo đúng quy định.

- Về chính sách miễn thuế đối với quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tặng các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 và Thông tư 28 TC/TCT ngày 14 tháng 07 năm 1992.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh