CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1296/CP-CN
V/v chỉ định thầu một số hạng mục giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng giai đoạn 1 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân thuộc vành đai III Hà Nội

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2002

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Giao thông vận tải, Xây dựng,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2998/GTVT-CGĐ ngày 20 tháng 8 năm 2002) và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6205 BKH/VPXT ngày 30 tháng 9 năm 2002) về việc chỉ định thầu di chuyển các hạng mục công trình kỹ thuật thuộc công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng giai đoạn 1 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân thuộc đường vành đai III - thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Chấp thuận kế hoạch đấu thầu gói thầu di dời các hạng mục công trình kỹ thuật thuộc công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng giai đoạn 1 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân thuộc đường vành đai III - thành phố Hà Nội, thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.

- Giao Bộ Giao thông vận tải xác định các nội dung còn lại của kế hoạch đấu thầu (chuẩn xác giá gói thầu trên cơ sở dự án được duyệt, xác định loại hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng), quyết định và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu gói thầu nói trên (không qua thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng