BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1301/TCT-PCCS
V/v: Chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công ty liên doanh APM – Sài Gòn Shipping

Trả lời công văn ngày 10/01/2007 của Công ty liên doanh APM Sài Gòn – Shipping về chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4d công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn:"Đối với các khoản chuyển lỗ trước năm từ năm 2003, nhưng chưa quá thời hạn 5 năm được xử lý như sau:

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính thì vẫn tiếp tục chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký; trường hợp số lỗ chưa đăng ký chuyển lỗ nhưng vẫn đang trong thời hạn được chuyển lỗ thì cơ sở được đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào các năm còn lại theo hướng dẫn tại điểm này".

Như vậy, trường hợp Công ty liên doanh APM Sài Gòn – Shipping có phát sinh lỗ vào năm 2003, Công ty đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế theo công văn ngày 04/8/2004 thì Công ty phải thực hiện theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký, đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế vì đăng ký kế hoạch chuyển lỗ chậm 04 tháng so với thời hạn quy định (ngày 15/04/2004).

Vấn đề này được xử lý theo "Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty APM Sài Gòn Shipping" lập ngày 20/12/2005 của Đoàn kiểm tra Tổng cục Thuế là phù hợp với quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh APM Sài Gòn – Shipping biết và thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương