TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 13010/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

C.ty CP ĐT-TM-XD Hạ tầng I.T.I
26 Trần Nhật Duật, P. Tân Định, Q.1

Trả lời văn thư số 02/11/CV ngày24/11/2007 của Công ty về chính sách thuế; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính (hiệu lực thi hành từ ngày04/6/2007) hướng dẫn về thuế GTGT.

Dịch vụ bốc xúc - vận chuyển -chế biến đá xây dựng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Dịch vụ thi công trọn gói baogồm các công việc san lấp, vận chuyển, xúc bốc, chế biến và đầm nén thì dịch vụtrên áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%

Dịch vụ cho thuê phương tiện cơgiới, thanh toán tiền thuê theo ca máy (thời gian máy hoạt động) áp dụng thuếsuất thuế GTGT 10%

Cục thuế trả lời để Công ty biếtvà thực hiện. Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với ChiCục thuế Quận 1 để được hướng dẫn thêm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT, Quận 1;
- Lưu (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn