BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1305/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Tiến Đạt - Phú Mỹ.
(xã Hắc Dịch, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 07/CV ngày03/3/2008 của Công ty TNHH Tiến Đạt - Phú Mỹ về việc miễn thuế nhập khẩu theokhoản 16, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ; Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại khoản 16, Điều 16Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Quyết định số 827/2006/QĐ-BKHngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục nguyên liệu,vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì"nguyên liệu,vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu đểphục vụ sản xuất của dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy địnhtại Phụ lục I, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phụcvụ sản xuất của dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quyđinh tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) năm, kểtừ ngày bắt đầu sản xuất ".

Việc miễn thuế nhập khẩu đối vớinguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất thuộc dự án đầu tư phải căn cứ vàonội dung của từng dự án cụ thể. Vì vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hảiquan địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nơi doanh nghiệp có dựán đầu tư để được hướng dẫn và giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công tyTNHH Tiến Đạt - Phú Mỹ được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An