CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1312/CP-DK
V/v Xử lý liên doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam,

Xét Báo cáo của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam về kết quả làm việc với phía Nga về dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất (công văn số 55/CV-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2002), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam tại công văn nêu trên.

2. Thành lập đoàn công tác của Chính phủ do 01 đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với sự tham gia của các Bộ, ngành: Tài chính, Tư Pháp, Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam để giúp Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề liên quan đến liên doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Danh sách cụ thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định, trên cơ sở thống nhất với các Bộ, ngành.

3. Thành lập đoàn công tác cấp chuyên viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chủ trì, cùng với sự tham gia của cán bộ các Bộ, ngành là thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ để làm việc với phía Nga về các vấn đề cụ thể liên quan đến liên doanh Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Danh sách cụ thể do các Bộ, ngành cử.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Khoan