BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1313/TCT-PCCS
V/v: Áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2048/CT-TTr3 -Đ1 ngày 05/3/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 394/TCT-PCCS ngày 19/01/2007 để sửa Công văn số 2272/TCT-PCCS ngày 01/8/2006 về thuế suất thuế TNDN ưu đãi. Vì vậy, trường hợp ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh di dời cơ sở sản xuất vào Khu công nghiệp đã xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 2272/TCT-PCCS thì phải xử lý lại theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 394/TCT-PCCS .

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương