BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1314/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Phòng tài chính - kế hoạch ubnd huyện Đắk Hà

Trả lời công văn số 06/CV-TCKH ngày 22/02/2007 của Phòng tài chính - kế hoạch UBND huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum về đăng ký sử dụng tem thư tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 4, Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí quy định: "Các loại chứng từ thu phí, lệ phí không quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ; đối với các Biên lai, Vé thu phí, lệ phí đã in theo mẫu quy định được tiếp tục sử dụng số lượng đã in đế ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo Quyết định này".

Ngày 26/02/2007, Bộ Tài chính có công văn số 2709/BTC-CST gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đồng ý cho tiếp tục sử dụng biên lai thu phí, lệ phí cũ đến hết ngày 31/06/2007. Từ 01/7/2007 thực hiện sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính nêu trên, trường hợp sử dụng hết số biên lai tồn trước ngày 01/7/2007 thì các đơn vị phải sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương