BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1315/TCT-TS
V/v: Xử lý vi phạm kê khai lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 504/CT-THDT ngày 19/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về xử lý vi phạm kê khai lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện quy định tại điểm 1(a), mục II, Phần V Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, trường hợp tổ chức, cá nhân chậm đăng ký, kê khai nộp lệ phí trước bạ quá thời hạn quy định trên 20 ngày thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định tại điểm 2(b), Mục II Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương