BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1317/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Nhà thầu Vinci Construction Grands Projects

Trả lời công văn số 09032007/VCGP /HN ngày 09/3/2007 và công văn số 20032007/VCGP /HN ngày 20/3/2007 của Nhà thầu Vinci Construction Grands Projects đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế có liên quan đến Dự án cải tạo Hệ thống cấp nước, chống thất thoát và tăng cường năng lực dịch vụ cấp nước Thị xã Hà Đông tài trợ bởi nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Pháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa, dịch vụ thực hiện dự án:

1.1. Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu:

Chủ dự án ODA vay phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu (trừ các trường hợp quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) theo quy định tại Điểm 1, 2, 3 Mục II, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

1.2. Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước:

Tại Điểm 2.2.2 và Điểm 2.3, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), quy định:

"Chủ dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này).

Trường hợp chủ dự án ODA giao thầu cho các nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) thực hiện xây lắp công trình, cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho dự án ODA theo giá không có thuế GTGT thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra khi lập hóa đơn thanh toán với chủ dự án nhưng được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để xây dựng công trình hoặc sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cung cấp theo hợp đồng ký với chủ dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này."

2. Thuế thu nhập cá nhân:

Tại Điểm 4, Mục III, Thông tư 41/2002/TT-BTC nêu trên quy định:"Trường hợp cá nhân là người nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA, thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế, phí theo quy định của Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ thì được miễn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân như hướng dẫn tại Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 05/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA"

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài không được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy xác nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA thì không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế, phí theo quy định trên và phải nộp các loại thuế theo quy định hiện hành.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nhà thầu Vinci Construction Grands Projects thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Việc thực hiện các ưu đãi về thuế, thủ tục hồ sơ xin miễn giảm thuế theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà thầu Vinci Construction Grands Projects biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương