BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1321/TM /KH-ĐT
V/v nhập khẩu vỏ chai đã sử dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2004

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Nghệ An

Trả lời đề nghị của Ban Quản lý nêu tại công văn số 32 CV/BQL.XNK ngày 17 tháng 3 năm 2004 về việc nhập khẩu vỏ chai nước khoáng và vỏ chai cocacola từ nước ngoài.

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Các loại vỏ chai đã sử dụng (bằng nhựa, thuỷ tinh, gốm,...) thuộc điểm 7 mục II - Hàng cấm nhập khẩu, phục vụ số 01 kèm theo Quyết định của Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 về Quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005.

2. Hoạt động của Văn phòng Đại diện nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Nghị định của Chính phủ số 45/2002/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2000 Quy định về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn của Bộ Thương mại và Tổng cục Du lịch tại Thông tư Liên tịch số 20/2000/TTLT-BTM-TCDL ngày 20 tháng 10 năm 2000. Lưu ý: Văn phòng đại diện không được kinh doanh sinh lời trực tiếp tại Việt Nam (Điểm 1 Điều 2 Nghị định của Chính phủ số 45/2000/NĐ-CP dẫn trên).

Như vậy, việc Văn phòng đại diện Cục đường sắt Bắc Kinh tại Hà Nội dự định trực tiếp đầu tư xây dựng xưởng gia công nhựa PZT đã qua sử dụng tại Khu Công nghiệp Nghệ An là không phù hợp với quy định hiện hành. Trường hợp Văn phòng đại diện trên muốn giới thiệu một thương nhân Trung Quốc đầu tư tại Nghệ An thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (chi tiết được hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam).

3. Các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp phải phù hợp với quy định của Chính phủ về chính sách xuất nhập khẩu hàng năm.

Thông báo để Ban quản lý được biết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu