BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1332/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 2735/CT-HTr ngày 02/3/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.17, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

"3.17. Dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông và Internet (trừ dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ hướng dẫn tại Điểm 25, Mục II, Phần A Thông tư này)" áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ T&S hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế. Công ty mua dịch vụ chuyển phát nhanh của các hãng chuyển phát nhanh nước ngoài và bán lại dịch vụ cho người sử dụng (không phải hoạt động đại lý). Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, khi cung cấp dịch vụ này, công ty phải xuất hóa đơn GTGT với mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ T&S;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương