BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1334/TCT-CS
V/v: chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công vănsố 294/CT-KTT2 ngày 9/1/2008 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về chuyển lỗ củacác năm trước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 8 mục IIIPhần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuếTNDN quy định:“Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì đượcchuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗkhông quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cơ sở kinhdoanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗvới cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký với cơ quan thuế hoặc chuyển lỗ ngoài kế hoạch đã đăng ký với cơquan thuế”.

- Tại mục VI PhầnE Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quyđịnh.

Cơ Sở kinhdoanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toánthuế trừ vào thu nhập chịu thuế của nhũng năm sau. Thời gian chuyển lỗ khôngqua 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cơ sở kinhdoanh tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế theo nguyên tắc trên.Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phátsinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ khôngquá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp cơquan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpxác định số lỗ cơ sở kinh doanh được chuyển khác với số lỗ do cơ sở kinh doanhtự xác định thì số lỗ được chuyển xác định theo kết luận của cơ quan có thẩmquyền nhưng đảm bảo không quá 5 năm, kể từ năm tiếpsau năm phát sinh lỗ.

Cơ sở kinhdoanh đã đăngký kế hoạch chuyển lỗ trước kỳ tínhthuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 thì số lỗ còn lại được tiếp tục chuyểnlỗ theo kế hoạch chuyển lỗ đã đăng ký hoặc chuyển lỗ vào các kỳ tínhthuế tiếp theo nhưng thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếpsau năm phát sinh lỗ.

Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ nếu số lỗ phát sinh chưabù trừ hết thì sẽ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập của các năm tiếp sau”.

Căn cứ vào hướngdẫn nêu trên, trước kỳ tinh thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007, cơ sở kinhdoanh khi phát sinh lỗ phải có kế hoạch chuyển lỗ và đăng ký kế hoạch chuyển lỗvới cơ quan thuế. Cơ sở kinh doanh không được chuyển lỗ nếu không đăng ký kếhoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế. Từ kỳ tính thuế năm 2007 cơ sở kinh doanhđược chuyển lỗ theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế biết và đề nghị Cục thuê xem xét cụ thể cơ sở kinh doanh thuộctrường hợp nào hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên- Vụ Pháp chế - Ban PC, HT, TTTĐ- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương