BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1335/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 502/CT-THDT ngày 12/3/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Định về vướng mắc chính sách thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7.1, Mục III, phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Miễn thuế cho phần thu nhập của các nhà đầu tư nhận được do góp vốn bằng: Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định huy động vốn của cán bộ, công nhân viên để mua sắm trang thiết bị thì thu nhập từ dịch vụ khai thác thiết bị này không được miễn thuế TNDN.

Bệnh viện phải kê khai nộp thuế theo quy định đối với thu nhập từ dịch vụ như giữ xe, căn tin, nhà trọ cho người nhà bệnh nhân, phẩu thuật theo yêu cầu, giường bệnh chất lượng cao theo yêu cầu…

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Duy Khương