BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1337/BNV-CCVC
V/v giải quyết chế độ nghỉ hưu

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam,

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 81/CV-HNSSK ngày 25 tháng 3năm 2007 về việc giải quyết chế độ hưu trí cho cán bộ. Sau khi xem xét, Bộ Nộivụ có ý kiến như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu (nam đủ 60tuổi, nữ đủ 55 tuổi) thì được nghỉ hưu theo luật định.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức Hội Nghệ sĩ Sân khấuViệt Nam sau khi nghỉ hưu (tính từ thời điểm hưởng lương do Bảo hiểm xã hội chitrả) nhưng vẫn tiếp tục đảm nhận chức danh lãnh đạo Hội do Đại hội Hội Nghệ sĩsân khấu Việt Nam bầu thì ngoài tiền lương hưu có thể được hưởng tiền phụ cấphàng tháng từ nguồn kinh phí của hội và do sự thỏa thuận giữa Hội Nghệ sĩ sânkhấu Việt Nam với người nghỉ hưu.

Bộ Nội vụ thông báo để Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CCVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Quốc Tiến