TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1337 TCT/NV2
V/v Quyết toán thuế năm 2002

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua Tổng cục thuế nhận được ý kiến của một số cục thuế hỏi về việc hướng dẫn quyết toán thuế năm 2002, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Các năm trước, Tổng cục thuế có công văn hướng dẫn quyết toán thuế về nội dung lưu ý các văn bản hướng dẫn thực các Luật thuế và các khoản phải nộp NSNN đã tương đối chi tiết, những vướng mắc cụ thể đã được Bộ Tài chính, Tổng cục thuế có văn bản hướng dẫn, giải đáp gửi các Cục thuế địa phương. Vì vậy Tổng cục không hướng dẫn quyết toán thuế như các năm trước. Hiện nay, Tổng cục đang nghiên cứu xây dựng quy định quyết toán thuế, gửi lấy ý kiến các địa phương để hoàn chỉnh ban hành.

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố căn cứ vào Luật thuế, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật và các công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Tổng cục để tổ chức thực hiện quyết toán thuế năm 2002 cho các cơ sở kinh doanh. Ưu tiên thực hiện quyết toán thuế trước đối với doanh nghiệp có kế hoạch cổ phần. Trong quá trình tổ chức, thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi báo cáo về Tổng cục để xem xét xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc