BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1337/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH phát triển phần mềm Ánh Sao

Trả lời công văn số 02/TB-AS ngày 21/10/2006 của Công ty TNHH phát triển phần mềm Ánh Sao hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 7 Mục I Phần A Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư) quy định: "Sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số; cung cấp các dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin" thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Tại điểm 3 Điều 34 và điểm 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Mức thuế suất 10% áp dụng trong thời gian 15 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư".

- Tại điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định: "Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH phát triển phần mềm Ánh Sao có hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm máy tính thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nhưng mức ưu đãi thấp hơn thì được hưởng mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP cho thời gian còn lại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương