BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1339/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 300/CT-TTr2 ngày 28/02/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc kê khai nộp thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:"3- Cơ sở xây dựng, lắp đặt phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở. Trường hợp xây dựng, lắp đặt các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) do các cơ sở phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như tổ, đội, ban quản lý công trình thực hiện… thì cơ sở xây dựng đồng thời phải đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi xây dự ng công trình".

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:"Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Xí nghiệp cơ khí Quang Trung Ninh Bình ký hợp đồng với Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên công nghiệp tàu thủy Bến Kiền tại Hải Phòng để cung cấp, lắp đặt máy móc, thiết bị và trong hợp đồng tách riêng được giá trị lắp đặt thì Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi lắp đặt thiết bị theo tỷ lệ bằng 3% trên giá lắp đặt chưa có thuế GTGT.

Tại điểm 2, Mục I, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:"Cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính ở một địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nhưng có cơ sở hạch toán phụ thuộc, như Công ty, nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng trực tiếp bán hàng ở một địa phương khác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở, các cơ sở hạch toán phụ thuộc cũng phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Xí nghiệp cơ khí Quang Trung Ninh Bình có thuê địa điểm ở Hải Phòng để sản xuất thiết bị và bán thì cơ sở sản xuất này phải đăng ký nộp thuế GTGT với cơ quan thuế tại Hải Phòng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Hải Phòng được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương