CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1340/CP-QHQT
V/v giải quyết dứt điểm tài sản của Pháp tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (tại công văn số 2747-CV/NG-LS ngày 25 tháng 10 năm 2002) về việc giải quyết dứt điểm tài sản của Pháp tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý về nguyên tắc dự thảo hai văn bản:

Hiệp định về tài sản giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp.

Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về chi phí việc di dời các hộ gia đình số nhà 53 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

2. Uỷ quyền Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ ký Hiệp định và Thỏa thuận trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng