BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13434 TC/TCT
V/v Tỷ lệ nộp NSNN từ khai thác dầu thô

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Công ty liên doanh điều hành Cửu Long
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Căn cứ Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí;

Căn cứ quy định tại Hợp đồng phân chia sản phẩm ký ngày 16/9/1998 giữa Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, Công ty Giám sát hợp đồng chia sản phẩm (PVSC), CONOCO (U.K) Limited, KOREA PETROLEUM DEVELOPMENT CORPORATION, SK CORPORATION và GEOPETROL Việt Nam S.A đối với Lô 15.1 ngoài khơi thuộc lãnh hải Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch khai thác dầu thô quý I năm 2005 của Lô 15.1 nêu tại văn thư đề ngày 09/11/2004 của Công ty liên doanh điều hành Cửu Long.

Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ thuế xuất khẩu, tỷ lệ thuế tài nguyên, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp tính trên doanh thu của các lô dầu thô xuất khẩu quý I/2005 như sau:

Các khoản thu ngân sách

Tỷ lệ (%)

- Tỷ lệ thuế tài nguyên

8,7952%

- Tỷ lệ thuế xuất khẩu

3,6482%

- Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp

26,2783%

Bộ Tài chính thông báo để Công ty liên doanh điều hành Cửu Long biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến