BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1348/TCT-PCCS
V/v: Ngành nghề ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Công nghiệp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 114/CT-TTHT ngày 09/2/2007 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh hỏi về ngành nghề được ưuđãi đầu tư. Để có căn cứ hàng hóa Cục thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Quý Bộ cho ýkiến về vấn đề sau:

Tại điểm 4 Mục VI Danh mục A “Ngànhnghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/2/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định:“Sảnxuất hóa chất cơ bản, hóa chất tinh khiết, hóa chất chuyên dụng, thuốc nhuộm”.Như vậy, theo quy định này thì khái niệm “hóa chất chuyên dụng là gì? Sơnnước, phụ gia, hóa chất xây dựng có phải là hóa chất chuyên dụng không?

Xin ý kiến trả lờ xin gửi về Tổngcục Thuế trước ngày 15/4/2007.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương