BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1348/TĐC-ĐGPH
V/v nhập khẩu bugi xe máy

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hải Lưu

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn ngày 25/10/2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống và yêu cầu xử lý việc nhập khẩu bu gi xe máy nhãn hiệu OKO để bán lẻ trên thị trường. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Bugi xe máy nhãn hiệu OKO do Jiangsu Daya Yuantong Motorcar Parts Co., Ltd (Trung Quốc) sản xuất và do Ningbo Zong Yi Spark Plug Co., Ltd (Trung Quốc) cung cấp cho Quý Công ty theo hợp đồng số 06/HDNT /HL/2002 ngày 10/8/2002, đáp ứng yêu cầu về quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Hải Lưu chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá nói trên trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để Quý Công ty biết.

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ngô Quý Việt