BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1356/TCT-PCCS
V/v: Scan chữ ký tổng GĐ và mộc đỏ trên hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công ty Kao Việt Nam

Trả lời công văn số 190307/CKHĐ ngày 19/3/2007 của Công ty Kao Việt Nam về việc scan chữ ký Tổng giám đốc và con dấu trên hóa đơn tự in; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 20 của Luật kế toán số 03/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định như sau: "Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất".

Căn cứ Điểm 4, Điều 19, Luật Kế toán số 03/2003 ngày 17/6/2003 thì: "Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Trường hợp phải lập nhiều liên chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính thì nội dung các liên phải giống nhau. Chứng từ kế toán do đơn vị kế toán quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này lập để giao dịch với tổ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị kế toán thì liên gửi cho bên ngoài phải có dấu của đơn vị kế toán".

Căn cứ Điều 1, Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu thì: "… Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước".

Căn cứ điểm 3, Điều 2; tiết b, điểm 1, Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn thì: "Nội dung hóa đơn phải có đủ các chỉ tiêu theo quy định thì mới có giá trị pháp lý" và "Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn…".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Kao Việt Nam đề nghị được phép scan chữ ký và con dấu khi phát hành hóa đơn tự in là không đúng quy định. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành nên trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty Kao Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương