BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13568/TC-VI
V/v Đính chính Thông tư số 106/2004/TT-BTC ngày 9/11/2004

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- Toà án nhân dân tối cao
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Công báo

Ngày 9 tháng 11 năm 2004, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 106/2004/TT-BTC hướng dẫn việc sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách trung ương cấp. Do sơ suất trong khâu in ấn văn bản, Bộ Tài chính xin đính chính như sau:

Sửa "Phần IV - Tổ chức thực hiện" thành "Phần III - Tổ chức thực hiện".

Bộ Tài chính thông báo để các cơ quan biết và sửa đổi khi thực hiện Thông tư.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã