BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1357/TCT-PCCS
V/v: Kê khai nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 300-3GT/2007 ngày 28/02/2007 của Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama về vướng mắc trong kê khai tạm nộp thuế GTGT tại địa phương nơi lắp đặt xây dựng theo tỷ lệ 3%. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3 mục I phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:"Cơ sở xây dựng, lắp đặt phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở. Trường hợp xây dựng, lắp đặt các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) do các cơ sở phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như tổ, đội, ban quản lý công trình thực hiện… thì cơ sở xây dựng đồng thời phải đăng ký, kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình".

Tại điểm 2 mục II phần C Thông tư nói trên hướng dẫn "Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 3% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng bán kết cấu thép và bồn cho người mua nhưng tách riêng được giá lắp đặt, đồng thời trực tiếp lắp đặt máy móc, thiết bị tại địa phương người mua thì Công ty phải kê khai và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi lắp đặt thiết bị theo tỷ lệ bằng 3% trên giá lắp đặt chưa có thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương