BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1363/TCT-CS
V/v chi tài trợ cho giáo dục

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2525/CT-TTHTngày 05/10/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về khoản chi tài trợ cho giáo dụckhi xác định chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 2.8 Mục III Phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDNquy định khoản về khoản chi phí không được tính vào chi phí hợp lý như sau:

“Chi tài trợ cho giáo dụckhông đúng đối tượng quy định tại khoản a mục này, không có hồ sơ xác địnhkhoản tài trợ nêu tại điểm b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm:tài trợ cho việc mở trường học theo các hình thức công lập, dân lập và tư thụcthuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục; Tài trợ cơ sởvật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; Tài trợ họcbổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dụcnghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục; Tàitrợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượngtham gia dự thi là người học.

b) Hồ sơ xác định khoản tàitrợ cho giáo dục gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của ngườiđại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháplà đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Tại điểm 1.2.c.1 Mục III Phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT quy định:“Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá,dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Căn cứ các quy định nêu trên,các vướng mắc của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chi phí hợp lý đối với khoản chitài trợ cho giáo dục được xử lý như sau:

1. Trường hợp Công ty TNHHYupoong Việt Nam có khoản chi hỗ trợ xây dựng một trường học thuộc đối tượngquy định tại điểm 2.8a Mục III Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) vàcó đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại điểm 2.8b Mục III PhầnB Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) thì khoản chi hỗ trợ này được tính vàochi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế mà không cần có hoá đơn của bênnhận tài trợ.

2. Trường hợp của Công ty TNHHGreat Veca (VN):

- Nếu giữa bên nhận tài trợ vàCông ty Tín Nghĩa, Công ty TNHH Great Veca (VN) có hợp đồng thoả thuận rõ Côngty Tín Nghĩa và Công ty TNHH Great Veca (VN) cùng tài trợ xây dựng trường mẫugiáo, Công ty TNHH Great Veca (VN) chi tài trợ thông qua Công ty Tín Nghĩa vàcó đầy đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại điểm 2.8b Mục III PhầnB Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) thì Công ty TNHH Great Veca (VN) đượctính khoản chi tài trợ này vào chi phí hợp lý; Công ty TNHH Great Veca (VN) sửdụng Biên bản xác nhận tài trợ cho giáo dục - Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theoThông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) làm chứng từ để hạch toán khoản chi tàitrợ này vào chi phí hợp lý, Công ty Tín Nghĩa không xuất hoá đơn cho Công tyTNHH Great Veca (VN).

Nếu không có đầy đủ hồ sơ, chứngtừ như hướng dẫn trên thì Công ty TNHH Great Veca (VN) không được tính khoảnchi tài trợ cho giáo dục này vào chi phí hợp lý.

- Các khoản chi để xây dựngtrường mẫu giáo là chi tài trợ, không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinhdoanh của Công ty Tín Nghĩa và Công ty TNHH Great Veca (VN), vì vậy Công ty TínNghĩa và Công ty TNHH Great Veca (VN) không được khấu trừ thuế GTGT của hànghoá, dịch vụ dùng để xây dựng trường mẫu giáo, khoản thuế GTGT này được tínhvào chi tài trợ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương