BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1363/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam

Trả lời công văn số 1440/CV-AJI ngày 07/12/2006 của Công ty Ajinomoto Việt Nam về việc viết hóa đơn cho hàng khuyến mại khi tiêu thụ sản phẩm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

"5.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại:

- Đối với sản phẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, khi Công ty Ajinomoto áp dụng chương trình khuyến mại bằng sản phẩm khi tiêu thụ hàng hóa (bao gồm cả khuyến mại bằng sản phẩm của công ty và sản phẩm mua ngoài), Công ty được phép ghi thêm dòng: hàng khuyến mại không thu tiền trên cùng hóa đơn GTGT bán hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- Cục thuế Đồng Nai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương