BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1377/TCT-PCCS
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh

Tổngcục Thuế nhận được công văn không số đề ngày 5/1/2006 của Văn phòng Luật sư PhanTrung Hoài về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Theonội dung công văn đã nêu trên, năm 2003 Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài cótrúng thưởng xe ô tô theo chương trình khuyến mại của hãng Vietnam MotorsCorporation (VMC), đơn vị tổ chức trao thưởng (VMC) đã khấu trừ thuế thu nhậpcá nhân theo hướng dẫn của Cục thuế tại Công văn số 13505/CT-TTHT ngày28/12/2005, khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpphát hiện việc xác định diện chịu thuế chưa phù hợp với nội dung phát sinh dẫnđến việc tính thuế không đúng. Việc tính thuế sai này không thuộc trách nhiệm củaVăn phòng Luật sư Phan Trung Hoài mà thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế. Vìvậy, đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chi Cục thuế quận Phú Nhuậnkiểm tra, xem xét cụ thể để giải quyết vướng mắc nêu trên của Văn phòng luật sưPhan Trung Hoài phù hợp theo quy định của luật thuế và thông báo cho Văn phòng Luậtsư được biết.

Nếusau khi đã giải quyết lại mà Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài thấy chưa đượcthỏa đáng với cách giải quyết của cơ quan thuế thì Văn phòng Luật sư có thểthực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Vănphòng luật sư thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
-
Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài (100A Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh),
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương