BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1396/TCHQ-KTTT
V/v thực hiện cưỡng chế

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty sản xuất và thương mại Việt Đức
46 Lê Văn Hưu - Hai Bà Trng - Hà Nội

Trả lời công văn số 1803/TCHQ ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Công ty sản xuất và thương mại Việt Đức, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 4244/TC /TCT ngày 26 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính về việc chưa thực hiện cưỡng chế đối với một số hàng hoá nhập khẩu;

Căn cứ công văn số 1396/TCHQ-KTTT ngày 3 tháng 4 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại cưỡng chế;

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại các văn bản trên đây và hồ sơ nhập khẩu hàng phục vụ an ninh quốc phòng của doanh nghiệp để xem xét giải toả cưỡng chế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội giải quyết cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An