BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 1397/TCT-DNNN
V/v: thời điểm xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20947/CT-QLDNNN số 1 ngày 28/12/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xácđịnh thời điểm để xóa nợ thuế đối với Công ty đường 122 là doanh nghiệp nhànước chuyển sang công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục I Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển Công ty nhà nướcthành công ty cổ phần thì: Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là thời điểmkhóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp. Vìvậy, thời điểm để xác định số thuế được xóa nợ đối với Công ty đường 122 làdoanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần (thuộc diện được xóa nợ theoquy định tại thời điểm 1.1b, mục IV, phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày10/4/2002 của Bộ Tài chính) là thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp và sốthuế được xóa nợ được bù trừ giữa các loại thuế (nộp thừa và nộp thiếu)

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếthành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến