BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1399/TCT-TTr
V/v: phạt vi phạm về thuế TNCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trảlời CV số 819/CT-ĐTNN ngày 19/01/2007 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vềviệc phạt về thuế thu nhập cá nhân của văn phòng điều hành Công ty GUTTERRIDGEHASKIN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ vào biên bản kiểm tra quyết toán thuế từ năm 2001 đến 2004 tại văn phòngđiều hành Công ty GUTTERRIDGE HASKIN (kiểm tra theo đơn tố cáo nặc danh khôngđóng thuế TNCN) do Cục thuế TP Hồ Chí Minh lập ngày 17/1/2006 thì Công ty đã cócác vi phạm:

-Công ty không thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định, đến tháng 12/2005mới kê khai nộp thuế TNCN của các năm 2001, 2002, 2003, 2004.

- Kêkhai sai căn cứ tính thuế: trên sổ sách của Công ty không thấy thể hiện cáckhoản khấu trừ tiền thuế của người lao động, số thuế TNCN nộp vào NSNN đượctrích từ quỹ dự án của công ty. Đồng thời công ty ký 2 hợp đồng lao động đốivới mỗi người lao động làm việc trong công ty. Một hợp đồng lao động (màu xanh)dùng để trình báo với cơ quan Việt Nam, và một hợp đồng lao động (màu trắng)dùng để thanh toán với người lao động. Hợp đồng màu trắng thực tế thanh toán cósố tiền chênh lệch rất lớn, bình quân gấp 4 lần hợp đồng lao động màu xanh dùngđể cung cấp cho cơ quan Việt Nam.

Nhưvậy Công ty đã có hành vi trốn thuế, vi phạm Luật thuế TNCN và do đó xử phạttheo Điểm 2.1, Mục II Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 22/9/1998 của Bộ Tàichính sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/1996/TT-BTC ngày 1/8/1996 của Bộ Tài chínhhướng dẫn Nghị định số 22/1996/NĐ-CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về việc xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, và Điểm 1, Mục IV, Phần B Thôngtư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt viphạm hành chính. Đề nghị Cục thuế Tp Hồ Chí Minh đôn đốc Công ty GUTTERRIDGEHASKIN nộp ngay số tiền phạt về thuế TNCN vào NSNN./.

Nơi nhận:
- Như trên
- ĐD TCT phía Nam;
- Lưu VT, TTr (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương