BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số: 14/BXD-QLN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Trả lời Công văn số 6481/TNMT &NĐ-B61 ngày 27/12/2007 của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất HàNội về việc xin ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc quản lý quỹ nhà biệtthự thuộc sở hữu còn lại tại thành phố Hà Nội

Tại điểm a Mục 2của Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP , Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội ràsoát, lập phương án quản lý quỹ nhà biệt thự thuộc sở hữu còn lại trên địa bàn,thông qua Hội đồng nhân dân thành phố và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiếntrước khi thực hiện. Phương án quản lý quỹ nhà biệt thự cần nêu rõ danh mục cácbiệt thự được giữ lại không bán hoặc làm nhà ở công vụ hoặc sử dụng vào mụcđích khác có hiệu quả; phương thức bán các biệt thự nhiều hộ ở mà đã bán một phầncho người đang thuê hoặc tiếp tục cho thuê theo giá mới.

Đối với biệt thự nhiều hộ ở màđã bán một phần cho người đang thuê, Bộ Xây dựng nhận thấy, việc tổ chức quảnlý phần diện tích nhà, đất sử dụng chung rất khó khăn vì không xác định rõ đượcphần diện tích sử dụng chung đã phân bổ cho các hộ mua nhà và phần diện tích sửdụng chung còn lại của các hộ chưa mua nhà mà Nhà nước đang quản lý (phần diệntích sử dụng chung còn lại này cũng không thể sử dụng vào mục đích khác hoặcgiao cho người khác sử dụng). Do vậy, đề xuất của Sở Tài nguyên Môi trường vàNhà đất Hà Nội về việc tiếp tục bán biệt thự nhiều hộ ở mà đã bán một phần chongười đang thuê là phù hợp.

2. Về thời hạn nhận hồ sơ bánnhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP

Ngày 17/01/2008, Bộ Xây dựng cóCông văn số 98/BXD-QLN trong đó hướng dẫn cụ thể về việc tiếp tục giải quyếtbán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện được bán cho người đang thuê đối vớinhững hồ sơ đã nộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước.

Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trườngvà Nhà đất Hà Nội khẩn trương tổ chức thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nướccho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP; Nghị quyết số 23/2006/NQ-CP và Nghịquyết số 48/2007/NQ-CP của Chính phủ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội (để chỉ đạo);
- Lưu VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà