BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1400/TCT-PCCS
V/v: Biên lai phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Tây Ninh

Trả lời công văn số 144/CT-TTHT ngày 28/2/2007 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về vướng mắc chứng từ và hạch toán chi phí; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 nêu trên thì không có quy định khoản phí vận hành mạng máy tính quản lý mã vạch tại khu thương mại Mộc Bài.

Do đó, Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài không được phép thu phí vận hành mạng máy tính quản lý mã vạch. Trường hợp doanh nghiệp trong khu thương mại Mộc Bài tự nguyện đóng góp, hỗ trợ đối với chi phí vận hành mạng máy tính quản lý mã vạch thì Ban quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài phải sử dụng phiếu thu khi nhận khoản hỗ trợ đóng góp này đồng thời hạch toán khoản tiền nhận được vào thu nhập khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các khoản chi phí hỗ trợ, đóng góp tự nguyện nêu trên của doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại điểm 6, mục IV, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Tây Ninh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC
- Vụ CST
- Lưu: VT, PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương