BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1402/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế đối với lớp mầm non tư thục Lâm Nhi

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 585/CT-HTr ngày 12/01/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở ngoài công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo khoản 2, Điều 1 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 20/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: “Tổ chức và hoạt động của các trường mẫu giáo và các cơ sở giáo dục mầm non khác (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) tuân theo các quy định tương ứng của Điều lệ này”.

Theo Điều 1 Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn ở những nơi chưa đủ điều kiện thành lập trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 31/2005/QĐ-BGD &ĐT ngày 20/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

“Các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập thực hiện các quy định của Điều lệ trường mầm non ban hành theo Quyết định số 27/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 20/07/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, mục I Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập hướng dẫn:

“1. Các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế... bao gồm:

a). Các cơ sở được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 53 của Chính phủ, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc tư thục đối với giáo dục- đào tạo), hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo...

b). Các cơ sở ngoài công lập đã được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/08/1999 của Chính phủ.”

Theo quy định trên, lớp mầm non là một loại hình của cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cho nên phải tuân theo các quy định tương ứng của Điều lệ trường mầm non và việc quản lý thu, chi tài chính từ các nguồn tài chính của lớp mầm non tư thục phải tuân theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành và Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006.

Chính sách thuế đối với lớp mầm non tư thục cụ thể như sau:

a/ Về thuế môn bài:

Tại Điều 2 Thông tư số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn: “...Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bái theo mức 1.000.000đồng/năm”.

Theo hướng dẫn trên lớp mầm non tư thục Lâm Nhi thuộc đối tượng nộp thuế môn bài và mức thuế phải nộp là 1.000.000đồng/ năm.

b/ Về thuế GTGT:

Căn cứ theo khoản 1, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT: “Hàng hoá, dịch vụ dưới đây không thuộc diện chịu thuế GTGT:...

11. Dạy học, dạy nghề;”

Theo quy định trên, lớp mầm non tư thục Lâm Nhi không thuộc diện chịu thuế GTGT.

c/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ theo Khoản 2a, Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006:

“2. Về thuế suất:

a) Cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá... được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động...

3. Về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở ngoài công lập thực hiện theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp...”

Theo điểm 1.2, mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn:“Được miến thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động”.

Theo điểm 6.2, mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC 22/12/2003 hướng dẫn:“Cá nhân, hộ cá thể kinh doanh có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước được miễn thuế”.

Theo quy định trên, lớp mầm non tư thục Lâm Nhi được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động, được miễn 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế TNDN trong 03 năm tiếp theo. Trường hợp lớp tư thục Lâm Nhi có thu nhập bình quân tháng trong năm của mỗi người lao động dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức Nhà nước thì được miễn thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lớp mầm non tư thục Lâm Nhi;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương