BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1402/LĐTBXH-LĐTL
V/v Phụ cấp chức vụ đối với một số chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng No&PTNTVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 3070/NHNN-TCCBngày 01/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, BộLao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận áp dụng phụ cấp chức vụ đối với mộtsố chức danh lãnh đạo của các chi nhánh, phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như sau:

1. Đối với chi nhánh trực thuộcNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam mới thành lập chưa đượcxếp hạng:

- Giám đốc: 0,7lương tối thiểu

- Phó giám đốc: 0,6lương tối thiểu

- Trưởng phòng (tổ) và tương đương: 0,4lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng (tổ) và tươngđương: 0,3 lương tối thiểu

2. Đối với chi nhánh hoạt động hạnchế phụ thuộc chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Việt Nam:

- Giám đốc: 0,6lương tối thiểu

- Phó giám đốc: 0,5lương tối thiểu

- Trưởng phòng (tổ) và tương đương: 0,4lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng (tổ) và tươngđương: 0,3 lương tối thiểu

3. Đối với Phòng giao dịch:

- Giám đốc: 0,4lương tối thiểu

- Phó giám đốc: 0,3lương tối thiểu

- Trưởng phòng (tổ) và tương đương: 0,2lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng (tổ) và tươngđương: 0,1 lương tối thiểu

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Huỳnh Thị Nhân