BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1405/TCT-PCCS
V/v: Chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Quỳnh Như

Trả lời công văn của Công ty TNHH Quỳnh Như về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn về thuế TNDN có hướng dẫn:“Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Cơ sở kinh doanh được thành lập trong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở kinh doanh được thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp cổ phần hoá doanh nghiệp và giao, bán doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/09/1999 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ ).

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lập từ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh trước đây.

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanh này đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lập cơ sở kinh doanh mới”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Quỳnh Như được thành lập dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 20/9/2004 do ông Trần Văn Côi là người đại diện theo pháp luật và là người có số vốn góp cao nhất; đến ngày 01/11/2004 bà Nguyễn Thị Như tham gia góp vốn vào Công ty (sau khi bà Như làm thủ tục giải thể DNTN Quỳnh Như do bà làm chủ) thì Công ty TNHH Quỳnh Như không thuộc nhóm các cơ sở kinh doanh quy định ở điểm 6.1.2 Thông tư số 88/2004/TT-BTC nêu trên nên Công ty vẫn được áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Quỳnh Như biết và liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên
- CT Bình Phước
- Vụ pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương