BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1409/LĐTBXH-TL
V/v: Tiền lương làm thêm giờ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

-Công ty tnhh phụ tùng xe máy – ô tô Machino
(xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 100407/CV-MAP ngày 10 tháng 04 năm 2007 về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2a, mục V của Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTXBH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, thì tiền lương giờ thực trả làm căn cứ trả lương làm thêm giờ là tiền lương giờ thực trả của tháng mà người lao động có làm thêm giờ, không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương. Vì vậy, cách tính lương làm thêm giờ theo cách 2 tại công văn số 100407/CV-MAP nêu trên là đúng.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân